Spirit Bar

Fri+Sat | 5-9p
Sun-Tu | 5:30-9p
Happy Hour
Sun-Tu | 5:30-7p
Fri-Sat | 5-7p
Live Music
Fri | 6-8p
Sat | 5-8p
Closed Wed+Th